המאזן נותן את התמונה הפיננסית של העסק ע”פ בקשתם של בעלי העניין בחברה בכול רבעון חציון או בסוף שנה.

למה נקרא לזה מאזן. פשוט בצד אחד החובה יופיעו נכסי החברה ובצד השני בזכות יופיעו התחייבויות החברה. ההפרש בניהם למעשה הוא ההון של החברה יש פעמים הוא חיובי או שלילי.

קצת מושגים:

נכסים: קופת העסק. מזומנים. לקוחות חייבים. המחאות לגבייה. מלאי. פיקדונות. ניירות ערך. ברכוש קבוע יופיעו מכנות וציוד. מבנה. רכבים. זיכיונות ומוניטין.

התחייבויות: הלוואות לזמן ארוך או קצר. זכאים שונים כמו מוסדות וספקים המחאות לפירעון הם כולם בצד זכות כי כול מה שהזכרתי הם זכאים לכסף ממני.

הון עצמי: הון עצמי משקף את השקעת בעלי המניות בחברה. קרנות הון מניות שהנפיקה החברה מעבר לערכם הנקוב ועודפים דהיינו רווחי החברה שנצברו בה וטרם חוקו לבעלי המניות.

ישנם גם באורים למאזן שבהם ניתן לקבל בתמצית הסבר על הסעיפים השונים.

אנו יודעים לנתח את סעיפי המאזן ולתת מידע מהימן על מצבה הפיננסי של החברה. לזה יש שם מושג שניקרא יחסים פיננסיים.